[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
0
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

 
รับสมัคร/เสนอชื่อ
29 โดย : admin
29/ม.ค./2564
5 stars ( 5 / 1 )


        การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 311 )    

          เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ...

-------------------------------------------------
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2564
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
                           18 มกราคม 2564
09.00 น.
2
                           5 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 น.
3
                           5 มีนาคม 2564
09.00 น.
4
                           2 เมษายน 2564
09.00 น.
5
                           7 พฤษภาคม 2564
09.00 น.
6
                           4 มิถุนายน 2564
09.00 น.
7
                           2 กรกฎาคม 2564
09.00 น.
8
                           6 สิงหาคม 2564
09.00 น.
9
                           3 กันยายน 2564
09.00 น.
10
                           1 ตุลาคม 2564
09.00 น.
11
                           5 พฤศจิกายน 2564
09.00 น.
12
                           3 ธันวาคม 2564
09.00 น.
ตารางการ รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (18 ม.ค. 2564)
จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560)
สารสนเทศภายใน (สสม.)
งานประกันคุณภาพ
กำหนดการ ผอ.สสม.
******************
กำหนดการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
******************
ประชุม คกก.จัดทำคำให้การ (MRJ)
09 มี.ค. 2564 เวลา  13:00 น.
ประชุม คกก.จัดทำคำให้การ (MrsJ)
11 มี.ค. 2564 เวลา  13:00 น.
ประชุม คกก.ประเมินฯ 2/2564 (ZOOM)
18 มี.ค. 2564 เวลา  13:00 น.