[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

 
รับสมัคร/เสนอชื่อ
24 โดย : admin
24/ส.ค./2564
4 stars ( 4 / 1 )


        การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ( 338 )    

          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีก

-------------------------------------------------
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2564
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
                           18 มกราคม 2564
09.00 น.
2
                           5 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 น.
3
                           5 มีนาคม 2564
09.00 น.
4
                           15 มีนาคม 2564
09.00 น.
5
                           9 เมษายน 2564
09.00 น.
6
                           11 พฤษภาคม 2564
09.00 น.
7
                           4 มิถุนายน 2564
09.00 น.
8
                           2 กรกฎาคม 2564
09.00 น.
9
                           6 สิงหาคม 2564
09.00 น.
10
                           3 กันยายน 2564
09.00 น.
11
                           21 กันยายน 2564
09.00 น.
12
                           1 ตุลาคม 2564
09.00 น.
13
                           5 พฤศจิกายน 2564
09.00 น.
14
                           3 ธันวาคม 2564
09.00 น.
ตารางการ รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 (1 ต.ค. 2564)
สารสนเทศภายใน (สสม.)
งานประกันคุณภาพ
กำหนดการ ผอ.สสม.
******************
กำหนดการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
******************
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 ต.ค. 2564 เวลา  09:30 น.
ประชุมคณะกรรกมารตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
21 ต.ค. 2564 เวลา  09:30 น.