[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

 
รับสมัคร/เสนอชื่อ
4 โดย : admin
4/พ.ย./2564
4 stars ( 4 / 1 )


        การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ( 90 )    

          ด้วยกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ที่แต่งตั้งจากลูกจ้างประจำ ว่างลงจำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕

-------------------------------------------------
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2564
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
                           18 มกราคม 2564
09.00 น.
2
                           5 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 น.
3
                           5 มีนาคม 2564
09.00 น.
4
                           15 มีนาคม 2564
09.00 น.
5
                           9 เมษายน 2564
09.00 น.
6
                           11 พฤษภาคม 2564
09.00 น.
7
                           4 มิถุนายน 2564
09.00 น.
8
                           2 กรกฎาคม 2564
09.00 น.
9
                           6 สิงหาคม 2564
09.00 น.
10
                           3 กันยายน 2564
09.00 น.
11
                           21 กันยายน 2564
09.00 น.
12
                           1 ตุลาคม 2564
09.00 น.
13
                           5 พฤศจิกายน 2564
09.00 น.
14
                           3 ธันวาคม 2564
09.00 น.
ตารางการ รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 (5 พ.ย. 2564)
สารสนเทศภายใน (สสม.)
งานประกันคุณภาพ
กำหนดการ ผอ.สสม.
******************
กำหนดการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
******************
ประชุมบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
10 ธ.ค. 2564 เวลา  13:00 น.
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี ครั้งที่ 4/2564
18 ธ.ค. 2564 เวลา  13:00 น.