[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

  • พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

 
รับสมัคร/เสนอชื่อ
25 โดย : admin
25/เม.ย./2563
4 stars ( 4 / 1 )


        การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 812 )    

    เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับ ....

-------------------------------------------------
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2563
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
               17 มกราคม 2563
09.30 น.
2
                7 กุมภาพันธ์ 2563
09.30 น.
3
                6 มีนาคม 2563
09.30 น.
4
               14 เมษายน 2563
10.00 น.
5
               29 พฤษภาคม 2563
10.00 น.
6
                5 มิถุนายน 2563
09.30 น.
7
                3 กรกฎาคม 2563
09.30 น.
8
                7 สิงหาคม 2563
09.30 น.
9
                4 กันยายน 2563
09.30 น.
10
                2 ตุลาคม 2563
09.30 น.
11
                6 พฤจิกายน 2563
09.30 น.
12
                4 ธันวาคม 2563
09.30 น.
ตารางการ รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (5 มิ.ย. 2563)
จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560)
สารสนเทศภายใน (สสม.)
งานประกันคุณภาพ
กำหนดการ ผอ.สสม.
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 ก.ค. 2563 เวลา  09:30 น.