[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ส.ค./2559 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 1314 / )
    

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
25/ก.ค./2559 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 3435 / )
    

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความใน มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
15/ก.พ./2559 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (รอบที่ 2) ( 829 / )
    

รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง 

(1) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน 2 คนประกอบด้วย
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จำนวน  1  คน&a

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
21/ม.ค./2559 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 730 / )
    

รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่ง 

(1) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน 3 คนประกอบด้วย
1) คณะครุศาสตร์    จำนวน  1  คน
2) คณะมนุษยศาส

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
11/ม.ค./2559 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ( 770 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ...


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
27/พ.ย./2558 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( 914 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขา  ของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18/ก.ย./2558 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ ( 1079 / )
    

เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ...


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
8/ก.ย./2558 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 1295 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลั

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
25/ส.ค./2558 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 1079 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) .

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
17/ส.ค./2558 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( 826 / )
    

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ม

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>