[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

  • พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดย : admin
เข้าชม : 905
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 กันยายน 2562 หรือวันอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้เวลาในการนำเสนอและการตอบคำถามไม่เกิน 15 นาที
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง  แนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต-วิทยาลัย จำนวน 1 ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทาง
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ  

 

*****************************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 1 ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ราย คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ รายดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
1)  ให้จัดส่งแบบยืนยันการตอบรับฯ และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองเท่านั้น ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
2)  ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

--------------------------------------

เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำถามหลักที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาฯ
เวลา 09.30 น. เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา 09.45 น. รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
                      โดย   (1)   ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน 30 นาที
                               (2)   ตอบคำถามของคณะกรรมการสรรหาฯ
   

--------------------------------------

 

หมายเหตุ :  อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
                   อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

 

*****************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 5 คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(2) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่บัณฑิตวิทยาลัย
(3) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย
(4) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
(5) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ 2  วิธีการได้มา วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กระทำได้สองวิธี คือ การสมัคร และ การเสนอชื่อ
(1) การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดภายในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

(2) การเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อดังกล่าว สามารถเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ข้อ 3  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

*****************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย + กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (แบบ บว.01) [รูปแบบ.docx] 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (แบบ บว.01) [รูปแบบ.pdf] 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (แบบ บว.02) [รูปแบบ.docx]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (แบบ บว.02) [รูปแบบ.pdf]  

ข้อมูลของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ บว.03) [รูปแบบ.docx]  

ข้อมูลของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ บว.03) [รูปแบบ.pdf]  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

 

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 25/เม.ย./2563
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 16/ม.ค./2563
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย 9/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 22/ก.ค./2562