[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : admin
เข้าชม : 1639
อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.45 – 12.00 น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 13 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสาม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 มกราคม 2563 หรือวันอื่นใดที่กำหนดให้เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยใช้เวลาในการนำเสนอและการตอบคำถาม ไม่เกิน 15 นาที
  


ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2563

 

*****************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง  แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------

 

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (2) แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  ทะพิงค์แก >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ  

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ  

 

*****************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (1) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  ทะพิงค์แก

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง 2 ราย ดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
1)  ให้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
2)  ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

--------------------------------------

เวลา 09.45 น. เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    จำนวน 2 ราย รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา 10.00 น. รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
                      โดย   (1)   ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ คนละไม่เกิน 30 นาที
                               (2)   อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
                               (3)   อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ” ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำข้อคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาฯ
เวลา 11.45 น. รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
                      โดย   (1)   ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง 2 ราย ขึ้นบนเวทีพร้อมกัน
                                      (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ)
                               (2)  คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้
                               (3)  อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
                               (4)  อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การตอบคำถาม” ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

 

*****************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และพิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรดังต่อไปนี้

1. การนำเสนอวิสัยทัศน์ จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็น วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2. การพิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็น วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 9 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2562

 

*****************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) [รูปแบบ.docx]  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) [รูปแบบ.pdf] 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แบบ 002) [รูปแบบ.docx]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แบบ 002) [รูปแบบ.pdf]  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) [รูปแบบ.docx]  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) [รูปแบบ.pdf]  

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ + กำหนดการ การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24/มี.ค./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23/ม.ค./2564