[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
9
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย
โดย : admin
เข้าชม : 1108
จันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
          บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

๑. อาจารย์สาโรช  สอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
๒. อาจารย์เบญจมาศ  สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. อาจารย์ ดร.ดุษฎี  รังษีชัชวาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. อาจารย์พุทธชาติ  ยมกิจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๗. อาจารย์หทัยทิพย์  สินธุยา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

*****************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ดังนี้
 

๑. คณะครุศาสตร์
หมายเลข ๑  อาจารย์สาโรช  สอาดเอี่ยม

๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเลข ๑  อาจารย์เบญจมาศ  สันต์สวัสดิ์

๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๔. คณะวิทยาการจัดการ
ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข ๑  อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์

๖. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
หมายเลข ๑  อาจารย์พุทธชาติ  ยมกิจ

๗. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

          การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัยอันประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผู้สมัครและเป็นผู้มีคุณสมบัติรับเลือกในแต่ละคณะหรือวิทยาลัยดังกล่าว จำนวน ๑ คน จึงทำให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๔ วรรคสาม
          ทั้งนี้ กรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ที่ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (ในวันราชการ)

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

*****************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ
๑.๑  เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๗ คน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ
(๑) คณะครุศาสตร์  จำนวน ๑ คน
(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน ๑ คน
(๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน ๑ คน
(๔) คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน ๑ คน
(๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน
(๖) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  จำนวน ๑ คน
(๗) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จำนวน ๑ คน

๑.๒  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ มีดังนี้
(๑) เป็นผู้บริหารประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น หรือ
(๒) เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น และต้องดำรงตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือ
(๓) เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น และมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชาหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภาวิชาการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตน

๑.๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก เป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น

๑.๔  ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้คณาจารย์ประจำเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือก

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๒.๑  การได้มาซึ่งชื่อของผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย มีได้ ๒ วิธี คือ
(๑) การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(๒) การเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒.๒  บัตรเลือก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มา
ใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน และเป็นบัตรเลือกสำหรับการเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจาก
แต่ละคณะหรือวิทยาลัย รวม ๗ ประเภท
๒.๓  การเลือก ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย คือ คณาจารย์ประจำในสังกัดของคณะหรือวิทยาลัยนั้น
๒.๔  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะหรือวิทยาลัยเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๑ คน
ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็น
ผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

๓. กำหนดการ
๓.๑  การสมัครหรือการเสนอชื่อ ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (ในวันราชการ)
๓.๒  ประกาศรายชื่อและหมายเลข ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓.๓  วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี

          **ยกเว้น สำหรับกรณีการเลือกในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศนี้เท่านั้น
๓.๔  การนับคะแนน นับคะแนน ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดีวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยกเว้น กรณีการเลือกในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นับคะแนนในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.


๓.๕  ประกาศผลการเลือก ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

 

*****************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .docx)  

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .pdf)  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24/มี.ค./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22/ม.ค./2564