[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 950
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๔) วรรคสอง และวรรคสาม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว ให้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือวันอื่นใดที่กำหนดให้เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต่อไป
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  แนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดส่งประวัติส่วนตัว
และผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๒) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานติ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บุญมี >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน ๔ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้


               ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล

               ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานติ

               ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บุญมี

               ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
๑) ให้ส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)


๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐ น.          ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
                                   เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการ 
                                   สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เวลา ๐๙.๓๐ น.          เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ ราย
                                   รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น.           รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
                                   โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
                                   นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๒๐ นาที
เวลา ๑๑.๓๐ น.          รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
                                   โดย  (๑)  ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง ๔ ราย ขึ้นบนเวทีพร้อมกัน
                                                  (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ)     
                                           (๒)  คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้

หมายเหตุ :      - อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์
                         และการตอบคำถามได้
                       - ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
                         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                       - อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  แนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .pdf]  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .docx]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .pdf]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .docx]  

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .pdf]  

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .docx]  

 

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ และการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24/มี.ค./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22/ม.ค./2564