[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
9
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 906
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๐ น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๔) วรรคสอง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สะสอง

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว ให้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อสภา มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือวันอื่นใดที่กำหนดให้เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต่อไป
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  แนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๒) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

อาจารย์ ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สะสอง >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโข  เสมมหาศักดิ์ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  จำนวน ๓ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ ราย คือ

 

๑. อาจารย์ ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สะสอง

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโข  เสมมหาศักดิ์

 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
๑) ให้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้


ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐ น.         ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการ  
                                 สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๐๘.๕๐ น.         เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ ราย
                                 รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา ๐๙.๑๐ น.         รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
                                 โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
                                 นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที
เวลา ๑๑.๑๐ น.         รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
                                 โดย  (๑)  ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง ๓ ราย ขึ้นบนเวทีพร้อมกัน
                                                (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ)     
                                         (๒)  คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้

หมายเหตุ :       - อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์
                           และการตอบคำถามได้
                        - ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
                           ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                         - อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .pdf]  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .docx]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .pdf]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .docx]  

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .pdf]  

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .docx]  

 

 

***************************************************************

 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ และการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24/มี.ค./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22/ม.ค./2564