[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
โดย : admin
เข้าชม : 1244
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
          บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  จาดยางโทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  อินไชย คณะวิทยาการจัดการ

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

*****************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  จาดยางโทน

๒. คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  อินไชย

 

          การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติรับเลือกในแต่ละคณะ จำนวน ๑ คน จึงทำให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๔ วรรคสาม

   

ระกาศ ณ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

*****************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------


          ด้วยกรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ จึงทำให้กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการว่างลง
          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ
๑.๑   แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๑ คน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๒   คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ มีดังนี้

๑.๒.๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๑) เป็นผู้บริหารประจำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ
(๒) เป็นคณาจารย์ประจำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต้องดำรงตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือ
(๓) เป็นคณาจารย์ประจำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภาวิชาการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตน

๑.๒.๒  คณะวิทยาการจัดการ
(๑) เป็นผู้บริหารประจำของคณะวิทยาการจัดการ หรือ
(๒) เป็นคณาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการ และต้องดำรงตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือ
(๓) เป็นคณาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการ และมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภาวิชาการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตน

๑.๓   คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก
(๑) กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๒) กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะวิทยาการจัดการ คือ ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการ

๑.๔   ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือก

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๒.๑ การได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีได้ ๒ วิธี คือ
(๑) การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(๒) การเสนอชื่อ ให้ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒.๒ บัตรเลือก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน และเป็นบัตรเลือกสำหรับการเลือกกรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

๒.๓ การเลือก ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ คณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

๒.๔ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ

          ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ คน

          ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อ จำนวนเพียง ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก **


๓. กำหนดการ
๓.๑ การสมัครหรือการเสนอชื่อ ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ในวันราชการ) ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ ประกาศรายชื่อและหมายเลข ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๓ วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศนี้เท่านั้น

๓.๔ การนับคะแนน นับคะแนน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓.๕ ประกาศผลการเลือก ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

   

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

*****************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .docx)  

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .pdf)  

 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4/พ.ย./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25/ต.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24/ส.ค./2564
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564