[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : admin
เข้าชม : 419
อังคาร ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------


          เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ (ข) (๑) คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑  ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘
          ข้อ ๒  การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามประกาศนี้ กำหนดให้มี ๓ ประเภท คือ              
                (๑)  เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือ
                (๒)  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพนั้น ๆ หรือ
                (๓)  เป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพนั้น ๆ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เป็นผู้บำเพ็ญตนด้วยความคิดริเริ่ม และได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างกว้างขวาง
          ข้อ ๓  สาขาวิชาที่จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องเป็นสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะระบุชื่อวิชาเอกหรือไม่ระบุก็ได้
          ข้อ ๔  การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
               (๑) เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย  หรือ
(๒) เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม
          ข้อ ๕  การเสนอชื่อ
               (๑) การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๒ (๑) ให้คณะหรือวิทยาลัยเสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัย แล้วแต่กรณี และต้องเสนอชื่อถึง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวัน – เวลาราชการ
               (๒) การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๒ (๒) ให้คณะหรือวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เป็นสถาบันหรือสำนัก เสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำสถาบันหรือสำนัก แล้วแต่กรณี และต้องเสนอชื่อถึงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวัน – เวลาราชการ
               (๓) การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๒ (๓) ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อถึงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวัน – เวลาราชการ
           ข้อ ๖  คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
          ข้อ ๗  คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ หรือในวันอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันประชุม
          ข้อ ๘  กำหนดการและแบบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไป
ตามแนบท้ายประกาศนี้

 


ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

*****************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ + กำหนดการเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รูปแบบ .pdf)  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รูปแบบ .docx)  

 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4/พ.ย./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25/ต.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24/ส.ค./2564
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564