[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
โดย : admin
เข้าชม : 406
อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน ๑ ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๔) วรรคสอง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าวนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือวันอื่นใดที่กำหนดให้เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต่อไป
  


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน ๑ ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลจัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลและแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๒) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ

 

***************************************************************

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหา

เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา

 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดำเนินการดังนี้
๑) ให้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------

เวลา ๐๙.๐๐ น.      ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาบุคคล
                              เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

เวลา ๐๙.๔๕ น.     เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
                              รับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น.      รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
                             โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

                             นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที

เวลา ๑๐.๓๐ น.      รับฟังการตอบคำถามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   
                             สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้       
                             (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)

 

--------------------------------------


หมายเหตุ :     - อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการตอบคำถามได้
                       - ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
                          ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                       - อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม


 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) (รูปแบบ .pdf) 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) (รูปแบบ .docx)  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (แบบ 002) (รูปแบบ .pdf) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (แบบ 002) (รูปแบบ .docx) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) (รูปแบบ .pdf) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) (รูปแบบ .docx) 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก พ.ศ. 2559

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4/พ.ย./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25/ต.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24/ส.ค./2564
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564