[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 183
จันทร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย
เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย
พ.ศ. ๒๕๖๔

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาหรือตำแหน่งหน้าที่การงานหรือประสบการณ์การทำงาน  ดังนี้
  (๑)  การศึกษา
  (๒)  มนุษยศาสตร์
  (๓)  สังคมศาสตร์
  (๔)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (๕)  กฎหมาย
  (๖)  การงบประมาณและการเงิน
  (๗)  การบริหารงานบุคคล
  (๘)  การปกครองส่วนท้องถิ่น
  (๙)  การศาสนา
  (๑๐)  ศิลปะและวัฒนธรรม
  (๑๑)  ด้านอื่น ๆ

ข้อ ๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖  คือ
  (๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
  (๒) มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  (๓) ดำรงตำแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
  (๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ตามสมควร

ข้อ ๓  กำหนดการและวิธีการได้มา
  วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(๕) บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าวสามารถเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ และให้เสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
๒. กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เวียงบัว)
๓. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

**********************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย พ.ศ. ๒๕๖๔ + กำหนดการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ .pdf)  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ .docx)  

แบบการมอบหมายให้บุคคลจัดส่งเอกสารการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ .pdf)  

แบบการมอบหมายให้บุคคลจัดส่งเอกสารการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ .docx)  

 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4/พ.ย./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25/ต.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24/ส.ค./2564
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564