[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
โดย : admin
เข้าชม : 89
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
แทนตำแหน่งที่ว่าง

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ (4) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกและหมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ หมายเลข ๑ นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว

          ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัคร จำนวน ๑ คน ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๔ คือ

 

นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว

 

          อนึ่ง ผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง และจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ จะอยู่ในตำแหน่งได้ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
แทนตำแหน่งที่ว่าง

-----------------------------

          ด้วยกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ที่แต่งตั้งจากลูกจ้างประจำ ว่างลงจำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ (๔) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะบุคคลคณะหนึ่งเป็น “คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)” โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนหกคนเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประเภทละหนึ่งคน โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ
แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
๑.๑  สมัครหรือเสนอชื่อโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท
๑.๒  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ คือ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑.๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๒.๑  การได้มาซึ่งชื่อของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำมีได้ ๒ วิธี คือ
     ๒.๑.๑  การสมัคร  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
     ๒.๑.๒  การเสนอชื่อ  ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

๒.๒  บัตรเลือก  ให้เป็นไปตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน

๒.๓  การเลือก  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก มีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งหมายเลข ทั้งนี้ การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย

๒.๔  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

          ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน

          ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

๓.  กำหนดการ
๓.๑  การสมัครหรือการเสนอชื่อ  ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในวันราชการ) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
๓.๒  ประกาศรายชื่อและหมายเลข  ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๓  วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสนาม ภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ลงลายมือชื่อกำกับซองไว้ด้วย
 

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น
 

๓.๔  การนับคะแนน  นับคะแนน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๓.๕  ประกาศผลการเลือก  ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

          ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ จะอยู่ในตำแหน่งได้ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) [รูปแบบ .pdf]    

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) [รูปแบบ .docx]   

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับ “จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย”  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4/พ.ย./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25/ต.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24/ส.ค./2564
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564