ชื่อ - นามสกุล :นายนราธิป ปากหวาน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงาน
หน้าที่หลัก :ดูแลควบคุมงานทั้งหมดของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ที่อยู่ :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
Telephone :-
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการสำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย