ชื่อ - นามสกุล :ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
ตำแหน่ง :รองอธิการบดี
หน้าที่หลัก :ดูแลควบคุมงานสภามหาวิทยาลัย และงานทั้งหมดของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
Telephone :-
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย