ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :ดูแลงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งบประมาณและการเงินของสำนักงาน
ที่อยู่ :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
Telephone :053-885321
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้างาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย