ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปราณิศา จันทร์มา
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริหารทั่วไป(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ งานประชาสัมพันธ์และงานแผนของหน่วยงาน
ที่อยู่ :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
Telephone :053-885321
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้างาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย