ชื่อ - นามสกุล :นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานธุรการและพัสดุสำนักงาน
ที่อยู่ :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
Telephone :053-885321
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย