ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย
ตำแหน่ง :นิติกร
หน้าที่หลัก :ดูแลงานด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ที่อยู่ :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
Telephone :053-885877
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย