ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ที่อยู่ :สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
Telephone :053-885877
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย