หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
หัวข้อ : การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
อ่าน : 372
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

 

(๑)  การศึกษา
(๒)  มนุษยศาสตร์
(๓)  สังคมศาสตร์
(๔)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕)  กฎหมาย
(๖)  การงบประมาณและการเงิน
(๗)  การบริหารงานบุคคล
(๘)  การปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙)  การศาสนา
(๑๐)  ศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๑)  ด้านอื่น ๆ


ข้อ ๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖  คือ

(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
(๒) มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) ดำรงตำแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ตามสมควร

 

ข้อ ๓  กำหนดการและวิธีการได้มา

          วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 

(๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(๕)  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ** โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าวสามารถเสนอชื่อได้คนละไม่เกิน ๑๑ ชื่อ และให้เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

**********************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔ + กำหนดการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ .pdf)  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รูปแบบ .word)  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗