กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่าน ดร.สว่าง
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ทินกร นำบุญจิตต์

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
นางอรวรรณ ชยางกูร
ดร.นิพนธ์ คำพา
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
 
         
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
ศ.เกียรติคุณ
(เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ดร.พิสิฏฐุ์ โคตรสุโพธิ์
พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
ดร.ถนัด บุญชัย
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ผศ.เกษรา ปัญญา
รองอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข
รองอธิการบดี


++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน