Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 39 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
43/2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  26 ส.ค. 2563
42/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  26 ส.ค. 2563
41/2563 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  26 ส.ค. 2563
40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  07 ส.ค. 2563
39/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล  07 ส.ค. 2563
38/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  07 ส.ค. 2563
35/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี  10 ก.ค. 2563
34/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  03 ก.ค. 2563
33/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  03 ก.ค. 2563
31/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  29 พ.ค. 2563