Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 54 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
56/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  05 พ.ย. 2564
55/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 พ.ย. 2564
54/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 พ.ย. 2564
53/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  05 พ.ย. 2564
52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๑๘๘/๒๕๖๔ ของศาลปกครองสูงสุด  04 ต.ค. 2564
51/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย  01 ต.ค. 2564
50/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  01 ต.ค. 2564
47/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  03 ก.ย. 2564
46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี  03 ก.ย. 2564
45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  06 ส.ค. 2564