Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 54 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
44/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  12 ก.ค. 2564
43/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  14 ก.ค. 2564
42/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  02 ก.ค. 2564
41/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  02 ก.ค. 2564
40/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)   02 ก.ค. 2564
39/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร แทนตำแหน่งที่ว่าง  02 ก.ค. 2564
38/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  04 มิ.ย. 2564
37/2564 แต่งตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษา  04 มิ.ย. 2564
36/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง  04 มิ.ย. 2564
35/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  04 มิ.ย. 2564