Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 54 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
34/2564 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  04 มิ.ย. 2564
33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๕๙๑/๒๕๖๓ ของศาลปกครองเชียงใหม่   11 พ.ค. 2564
32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  11 พ.ค. 2564
31/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  11 พ.ค. 2564
30/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
29/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
28/2564 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง   09 เม.ย. 2564
27/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
26/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง   09 เม.ย. 2564
25/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  09 เม.ย. 2564