Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
17/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๓๘๗/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด  05 ก.พ. 2564
16/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๙๓/๒๕๖๓ ของศาลปกครองเชียงใหม่  05 ก.พ. 2564
15/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
14/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง   05 ก.พ. 2564
13/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  05 ก.พ. 2564
11/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  01 ก.พ. 2564
9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  22 ม.ค. 2564
8/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  18 ม.ค. 2564