Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
7/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  18 ม.ค. 2564
6/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  18 ม.ค. 2564
5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  18 ม.ค. 2564
4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  18 ม.ค. 2564
3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  18 ม.ค. 2564
2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  18 ม.ค. 2564
1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  18 ม.ค. 2564