Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 54 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
14/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง   05 ก.พ. 2564
13/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  05 ก.พ. 2564
11/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  01 ก.พ. 2564
9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  22 ม.ค. 2564
8/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  18 ม.ค. 2564
7/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  18 ม.ค. 2564
6/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  18 ม.ค. 2564
5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  18 ม.ค. 2564