Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
37/2564 แต่งตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษา  04 มิ.ย. 2564
36/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง  04 มิ.ย. 2564
35/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  04 มิ.ย. 2564
34/2564 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  04 มิ.ย. 2564
33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๕๙๑/๒๕๖๓ ของศาลปกครองเชียงใหม่   11 พ.ค. 2564
32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  11 พ.ค. 2564
31/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  11 พ.ค. 2564
30/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
29/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
28/2564 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง   09 เม.ย. 2564