:: รายนามบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ::

ที่
ประจำปีการศึกษา
นาม
ชื่อปริญญา
สาขา
พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
สถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
93
2559
นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
92
2559
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การพัฒนาชุมชน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
91
2559
นายนิพนธ์ คำพา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
90
2559
Mr.Walter John Kenneth Pickering
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
89
2559
Professor Li Keyong
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
88
2558
นายเพชร วิริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่ 6 มกราคม 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
87
2558
นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การพัฒนาชุมชน
วันที่ 6 มกราคม 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
86
2558
ดร.ประมุข เพ็ญสุต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ชีววิทยา
วันที่ 6 มกราคม 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
85
2558
นางสุรีย์พร คองประเสริฐ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การจัดการ
วันที่ 6 มกราคม 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
84
2558
นายบุญชู ตรีทอง
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การพัฒนาชุมชน
วันที่ 6 มกราคม 2560
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
83
2557
นายอนันต์ สุคันธรส
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การจัดการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
82
2557
Dr.Csilla Szalok
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
81
2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ภาษาไทย
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
80
2557
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
79
2557
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ฟิสิกส์
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
78
2556
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 19 ตุลาคม 2557
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
77
2556
นางมรกต สุวรรณชิน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การบริหารการศึกษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2557
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

พบทั้งหมด 93 รายชื่อ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>


[กลับหน้าแรกสำนักงานสภามหาวิทยาลัย]